BANKBESONDERHEDE:

Jy kan ook jou bydrae met EFT of Snapscan maak:

NGK Suidkus
Absa Amanzimtoti
Rek no: 3300 144 054
Takkode: 632-005

Verwysings: Spesifiseer asseblief, bv., dankoffer, spesiale dankoffer, noodfonds, belydeniskamp, ens.

Dui jou voorletters en van aan en stuur die bewys van betaling aan: info@ngsuidkus.co.za